vrijdag 13 september 2013

Vorkwoorden

@Vorkbaard, de David Hilbert van de Nederlandse taal stelde ons het volgende: Een vorkwoord is een woord waarvan iedere willekeurige letter verwijderd mag worden zo dat het resulterende woord een goed woord is.

Het is een leuk spelletje om deze te vinden, en het is ook leuk om om een programmaatje te schrijven om ze te vinden. De volgende lijst is weer gebaseerd op de OpenTaal-bestanden. Ik heb niet gefilterd, op de al-te-flauwe romeinse cijferreeksen na. (Bas Maassluis heeft hetzelfde kunstje gedaan en meer woorden gevonden.)

ais -> is as ai
ams -> ms as am
bah -> ah bh ba
bas -> as bs ba
bis -> is bs bi
dei -> ei di de
dia -> ia da di
die -> ie de di
dij -> ij dj di
eik -> ik ek ei
eis -> is es ei
enk -> nk ek en
iet -> et it ie
ins -> ns is in
jeu -> eu ju je
kam -> am km ka
mei -> ei mi me
mes -> es ms me
mie -> ie me mi
mis -> is ms mi
mop -> op mp mo
mos -> os ms mo
mui -> ui mi mu
nuk -> uk nk nu
ons -> ns os on
par -> ar pr pa
pas -> as ps pa
pik -> ik pk pi
pis -> is ps pi
por -> or pr po
pos -> os ps po
tel -> el tl te
arak -> rak aak ark ara
biel -> iel bel bil bie
boef -> oef bef bof boe
buil -> uil bil bul bui
dons -> ons dns dos don
eend -> end end eed een
hoef -> oef hef hof hoe
hoer -> oer her hor hoe
hout -> out hut hot hou
kout -> out kut kot kou
leis -> eis lis les lei
lets -> ets lts les let
meer -> eer mer mer mee
neeg -> eeg neg neg nee
peen -> een pen pen pee
peer -> eer per per pee
pree -> ree pee pre pre
puit -> uit pit put pui
pups -> ups pps pus pup
reek -> eek rek rek ree
reen -> een ren ren ree
rook -> ook rok rok roo
ruil -> uil ril rul rui
ruit -> uit rit rut rui
saki -> aki ski sai sak
toen -> oen ten ton toe
toer -> oer ter tor toe
tuil -> uil til tul tui
veen -> een ven ven vee
veer -> eer ver ver vee
weed -> eed wed wed wee
ween -> een wen wen wee
wiel -> iel wel wil wie
wiet -> iet wet wit wie
zeeg -> eeg zeg zeg zee
zeen -> een zen zen zee
zoog -> oog zog zog zoo
baars -> aars bars bars baas baar
barak -> arak brak baak bark bara
boord -> oord bord bord bood boor
boost -> oost bost bost boot boos
kweek -> week keek kwek kwek kwee
meest -> eest mest mest meet mees
paars -> aars pars pars paas paar
treef -> reef teef tref tref tree
treek -> reek teek trek trek tree

Als uitbreiding had ik het 'vorkmachtswoord' bedacht: dit is een vorkwoord, waarvan minstens een van de woorden die je krijgt door een letter weg te halen zelf een vorkwoord is. Volgens de OpenTaal-bestanden is er geen. Onder meer relaxte regels, waar 'kst' en 'st' geldige woorden zijn, blijken zowel 'kast' als 'ast' vorkwoorden en is 'kast' dus een vorkmachtswoord.

Zijn er meer?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten